Kopírování svíček a našich nápadů

2011-04-10

Bohužel nás poslední dobou poměrně často upozorňujete na to, že jste viděli nebo dostali svíčku nebo svíčky, které se velmi nápadně podobají našim svíčkám, ale kvalita neodpovídá kvalitě svíček Impala, a s ohledem na to, že i my se čím dál častěji setkáváme s plagiátorstvím nejen našich svíček, ale i našich textů, bookletů, stylu a hlavně našich vlastních nápadů, se kterými jsme přišli na trh svíček, jsme se rozhodli přistoupit k řešení této situace.

Naše nápady podléhají autorskému zákonu 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů! Porušování Autorského zákona je trestný čin popsaný v § 270 trestního zákoníku (40/2009 Sb.)

Rozhodli jsme se, že přistoupíme ke zvěřejnění jednotlivých plagiátorů a vykradačů našich nápadů a nápadů našich kreativců na webových stránkách a budeme postupně informovat o nekalých postupech plagiátorů prostřednictví dostupných prostředků.

K tomuto kroku jsme se rozhodli s ohledem na ochranu kvality našich svíček a práva našeho zákazníka na kvalitní produkt z kvalitního materiálu. Chceme abyste Vy, naši zákazníci, kteří svíčky Impala zakoupíte, nebyli klamáni a vždy pokud kupujete svíčku z Atelieru Impala, jste měli jistotu, že svíčka opravdu od nás pochází.

-------------------------------------------------------------------------------

Unfortunately, lately we quite often point to the fact that you've seen or got a candle or candles, which are very strikingly similar to our candles, but the quality is not the quality of candles Impala, and given that we are increasingly not only encounter with plagiarism our candles, as well as our texts, booklets, style and above all our own ideas, we've come to the candle market, we opted to deal with this situation.

Our ideas are subject to copyright law 121/2000 Coll. on Copyright and Related Rights Copyright and change some laws! Violations of copyright law is an offense described in § 270 of the Criminal Code (40/2009 Coll.)

We decided to proceed with the publication of forgers and robbers of our ideas and our creative ideas to the website and will progressively inform the unfair practices of available resources through a plagiarist.

For this step we have decided to protect the quality of our candles and the rights of our customers a quality product from quality material. We want you to you, our customers, who buy candles Impala, they were misled, and always when you buy a candle from Atelier Impala, you make sure the candle really comes from us.

--------------------------------------------------------------------------------

Niestety, ostatnio mamy dość często wskazują na fakt, że widziałem lub jeszcze świecę lub świece, które są bardzo uderzająco podobny do świec, ale jakość nie odpowiada jakości świec Impala, oraz biorąc pod uwagę, że nie my coraz bardziej tylko spotkanie z plagiatami świec, a także nasze teksty, broszury, styl i przede wszystkim nasze pomysły własne, doszliśmy do świecy rynku, zdecydowały się stawić czoła tej sytuacji.

Nasze pomysły są przedmiotem prawa autorskiego 121/2000 Coll. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Copyright i zmiany niektórych praw! Naruszenie prawa autorskiego stanowi przestępstwo określone w § 270 kodeksu karnego (40/2009 Coll.)

Postanowiliśmy kontynuować publikacji fałszerzy i złodziei naszych idei i nasze pomysły twórcze na stronie internetowej i będzie stopniowo informuje nieuczciwych praktyk dostępnych zasobów poprzez plagiatorem.

Na tym etapie zdecydowaliśmy się na ochronę jakości naszych świec i praw naszych klientów jakość produktu z wysokiej jakości materiału. Chcemy, aby Państwo, nasi klienci, którzy kupują świece Impala, byli wprowadzani w błąd, i zawsze, gdy kupisz świecę z Atelier Impala, upewnić się, że świecy naprawdę pochodzi od nas.

----------------------------------------------------------------------------------

Leider haben wir in letzter Zeit ziemlich oft auf die Tatsache, dass Sie gesehen oder hast eine Kerze oder Kerzen, die sehr auffallend ähnlich Unsere Kerzen sind, aber die Qualität ist nicht eine Qualität Kerzen Impala, und da wir zunehmend nicht mehr unseren Kerzen Plagiat, sowie unsere Texte, Broschüren, Stil und vor allem unsere eigenen Ideen, wir die Kerze Markt kam, haben wir beschlossen, diese Situation zu begegnen.

Unsere Gedanken sind unterliegen dem Copyright Act 121/2000, Gesetzblatt. Über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte Copyright und Änderungen einiger Gesetze! Urheberrechtsverletzung ist eine Straftat nach § 270 des Strafgesetzbuches aufgeführt (40/2009 Slg.).

Wir beschlossen, mit der Veröffentlichung von Fälschern und Dieben unserer Ideen und unsere kreativen Ideen auf der Website weiter und wird schrittweise informieren die Absprache der verfügbaren Mittel durch ein Plagiator.

Für diesen Schritt haben wir beschlossen, die Qualität unserer Kerzen und die Rechte unserer Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt aus hochwertigen Materialien zu schützen. Wir möchten Ihnen, unseren Kunden, die Kerzen Impala getäuscht wurden kaufen, und wenn man eine Kerze aus dem Atelier Impala kaufen, stellen Sie sicher, die Kerze ist von uns.

----------------------------------------------------------------------------------


Digitalizace VHS na DVD | Skenování diapozitivů, Skenování negativů |